Disclaimer | Frimex.nl k

Disclaimer

E-Mail

De informatie verzonden in Frimex e-mailberichten, is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u, als niet-geadresseerde, Frimex e-mailberichten ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van het bericht per omgaande per telefoon onder nummer 088 – 505 72 00 of per e-mail onder e-mailadres info@frimex.nl aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen. Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s.
Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen. Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met de Frimex medewerker van wie het bericht heeft ontvangen op te nemen.

Spam

Frimex maakt gebruik van automatisch zichzelf frequent updatende filters tegen ondermeer digitale virussen, spam, andere digitale bedreigingen. Alle inkomende email bij Frimex die voldoende kenmerken hiervan bezit wordt gewist of tegengehouden. Door emailfiltering, maar ook omdat er binnen het Internet door ondermeer Internet Service Providers op digitale bedreigingen wordt gefilterd, is het mogelijk dat uw email niet of niet volledig aankomt. Wij adviseren om bij twijfel op andere wijze na te gaan of het e-mailbericht in goede orde is ontvangen.